Privacyreglement – Huisartsenpraktijk De Lairesse – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Lairesse
De Lairessestraat 42 1071 PB
Amsterdam

Privacyreglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk de Lairesse is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk de Lairesse hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan ons, Huisartsenpraktijk de Lairesse. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (alleen een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk de Lairesse is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk de Lairesse hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk de Lairesse wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

_______________________________________________________________

 

Privacy regulation

Your personal data and your privacy in our general practice

General

The GDPR is the new privacy and personal data protection act. On the basis of this legislation, an organisation working with personal data has certain obligations and the person the data was collected from has certain rights. In addition, the healthcare sector imposes specific rules for privacy. These rules are listed in the Medical Treatment Contracts Act (WGBO). This privacy regulation is intended to inform you about your rights and our obligations that apply because of the GDPR and the WGBO.

General practice

In our general practice, various items of personal data from you can be processed. This is essential in order to give you the proper medical treatment and for the financial transactions associated with your treatment. Processing may also be necessary for dealing with a serious danger to your health, for example, or to fulfil a legal requirement (e.g. mandatory reporting of a contagious disease stipulated by the Public Health Act).

The general practice’s obligations

According to the GDPR, Huisarstenpraktijk de Lairesse is the controller responsible for processing personal data in the practice. The practice meets its resulting obligations as follows:

 • Your data are collected for specific purposes:
  • to provide care;
  • for efficient management and policy;
  • for support of scientific research, education and information.
 • In principle, no processing is done for other purposes.
 • You will be informed of the fact that your personal data will be processed. This may be accomplished by your care provider, or through a folder or our website.
 • All employees of huisartsenprkatijk de Lairesse are obliged to treat your personal data confidentially.
 • Your personal data will be securely protected against unauthorized access.
 • Your personal data will not be stored longer than necessary for good care provision.

For medical data, the storage period is in principle 15 years (from the last treatment), unless longer storage is necessary, for example for your health or that of your children. The practitioner will make that decision.

 Your rights as the concerned party:

You have the following rights:

The right to know whether and which personal data about you will be processed.

 • The right to view and request a copy of that data (to the extent that the privacy of someone else is not infringed).
 • The right to have the data corrected, supplemented or deleted as necessary.
 • The right to request the destruction (all or partially) of your medical data. This request can only be honoured if the storage of the data is not of significant importance for another person and the data does not have to remain stored for legal reasons.
 • The right to add your own declaration (medical in nature) to your file.
 • The right to appeal against the processing of your data in certain cases.

If you wish to exercise your rights, you can do so by informing huisartsenpraktijk de Lairesse verbally or through a request form. Your interests can also be promoted by a representative (someone with written authorization or your trustee or mentor).

 Clarification of the request form

You must take into account that medical data is stored by law for a maximum of 15 years in principle. You help us with finding your file and protecting your privacy by completing the form as fully as possible. The data you enter is treated by us as strictly confidential. Huisartsenpraktijk de Lairesse is not liable for sent mail that goes missing. If you would prefer to pick up the file yourself, or have an authorised person do so, please specify this on the form.

Patient’s data Here you state the data of the person whose medical file it is. The Medical Treatment Contracts Act (WBGO) considers a patient to be an adult from the age of 16 years. Young people from the age of 16 years who want to view/have a copy of their medical file must submit the request themselves. If the patient has since died, the provision of the medical data is permitted if it can be assumed that the deceased would have had no objection, or there is some compelling interest to infringe the care provider’s obligation to maintain secrecy. The practitioner will make that decision.

 Providing your personal data to third parties

The staff of huisartsenpraktijk de Lairesse is obliged to treat your personal data confidentially. This means, for example, that the care provider requires your express permission to provide your personal data to third parties. There are a few exceptions to this rule. Legal regulations can infringe the care provider’s obligation to maintain secrecy, or there may a serious danger to your health or that of someone else. In addition, recorded data can be exchanged, if necessary, with other care providers verbally, in writing or digitally (for example, the pharmacist filling out a prescription who needs data from the general practitioner.

Exchanging data

After you have granted explicit permission to do so,Huisarstenpraktijk de lLairesse exchanges relevant medical data safely and reliably with the after-hours medical clinic (HAP Huisartsenpost) via the National Switch Point (LSP) . If you are treated in the evening or weekend at the HAP, the clinic sends a report to huisartsenpraktijk de Lairesse. This way Huisartsenrpaktijk de Lairesse knows the reason for contacting the Huisarstenpost and what has been undertaken as a result.

Medication data can also be shared with your pharmacist and treating medical specialists. This concerns not only the medication prescribed for you by the GP, but also any intolerances, contra-indications and allergies (ICA-data). This allows other prescribing agents and providers of medication to take them into account. Thus, we as a general practice contribute to medication safety.

 Transfer of your file

When you choose a new general practitioner, it is important that s/he is aware of your prior medical history. Your medical history is contained in your patient file. It is standard practice for your former general practitioner to transfer the file to your new general practitioner. The former general practitioner does this as quickly as possible, definitely within a month, after you ask your former general practitioner to transfer the file to your new general practitioner.

Your medical file will be transferred by your general practitioner personally or by registered mail. You cannot have the original file, but you will always have the right to view your file and request a copy of it. The file can also be transferred by e-mail (if possible) to the new general practitioner. In that case, both general practitioners must ensure that their computers and internet connections are sufficiently secure.

 Question or complaint

Do you have a question or a complaint? For example, about whom we may share data with or how we are handling your medical data? Your general practitioner will be happy to talk to you about it.